Ocena jakości wód rzek

Wstępna ocena stanu jednolitych części wód rzek w 2008 roku na terenie województwa lubuskiego

- Monitoring, Ocena jakości wód rzek, Rzeki - 2012/01/27

W 2009 r. dokonana została przez IMGW Oddział w Katowicach wstępna ocena stanu jednolitych części wód (JCW) rzek w Polsce w 2008 r.,  w tym – rzek na terenie  woj. lubuskiego. Ocenę przeprowadzono na podstawie obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r.  w sprawie klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z […]


Końcowa ocena stanu jednolitych części wód rzek w 2008 r.

- Ocena jakości wód rzek, Rzeki - 2012/01/27

Tabele nr 1 i 2 zawierają końcową ocenę stanu jednolitych części wód (JCW) rzek na terenie woj. lubuskiego wykonaną przez IMGW Oddział w Katowicach. W porównaniu do oceny wstępnej, skupia się ona jedynie na JCW, na obszarze których zlokalizowane były punkty pomiarowo – kontrolne, objęte badaniami w 2008 r. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w […]


Ocena stanu i potencjału ekologicznego jednolitych części wód rzek w województwie lubuskim w 2010 r.

- Ocena jakości wód rzek, Rzeki - 2012/01/27

W 2010 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadził, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, badania jakości wód rzek w sieciach monitoringu operacyjnego i operacyjnego celowego. Na podstawie uzyskanych wyników badań została wykonana ocena stanu i potencjału ekologicznego rzek w punktach pomiarowo-kontrolnych (ppk) oraz ocena jednolitych części wód (jcw). Badania prowadzone były w 34 […]


Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego wód rzek w 2009 roku na terenie województwa lubuskiego

- Monitoring, Ocena jakości wód rzek, Rzeki - 2012/01/26

W 2009 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze z Delegaturą w Gorzowie Wlkp. w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, prowadził badania jakości wód rzek w sieciach monitoringu diagnostycznego, operacyjnego i operacyjnego celowego – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód […]


Klasyfikacja jakości wód rzek województwa lubuskiego badanych w 2007 r.

- Monitoring, Ocena jakości wód rzek, Rzeki - 2012/01/25

Uwaga! Ocena ma charakter orientacyjny, ponieważ Rozp. Min. Środ. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych (…). Dz. U. Nr 32 poz. 284 utraciło moc z dniem 01.01.2005. Rzeka km Lokalizacja ppk Klasa Odra 428,8 powyżej Nowej Soli 530,6 m. Połęcko 552,0 m. Kłopot 566,0 m. Urad 584,1 […]