Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych na obszarze województwa lubuskiego w 2016 r. z uwzględnieniem dziedziczenia ocen z lat 2011-2015

Uzyskane, na podstawie prowadzonego w 2016 roku monitoringu, wyniki badań pozwoliły na sporządzenie klasyfikacji elementów jakości wód, stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych  i spełnienia warunków dodatkowych wynikających z objęcia jcwp obszarem chronionym. Ocenę przeprowadzono na podstawie rozporządzenia MŚ z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji […]

Czytaj komunikat

04 maja 2018 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze będzie nieczynny

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 10 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2018 r. piątek 4 maja 2018 roku będzie dniem wolnym w tutejszym Inspektoracie. Jednocześnie informujemy, że 19 maja 2018 r. (sobota) urząd będzie czynny.

Czytaj komunikat

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu na terenie województwa lubuskiego w 2018 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, informuje iż na podstawie „Wytycznych dla wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska do określania ryzyka przekroczeń poziomów dopuszczalnych, docelowych lub alarmowych zanieczyszczeń w powietrzu oraz przekazywania informacji o stwierdzonym ryzyku przekroczenia lub przekroczeniu tych poziomów” oraz wykonanych pomiarów stwierdzono wystąpienie: – ryzyka przekroczenia w 2018 roku poziomu docelowego określanego jako […]

Czytaj komunikat

Krajowe prognozy krótkoterminowe zanieczyszczenia powietrza ozonem

Od 1 kwietnia na stronie www.powietrze.gios.gov.pl Główny Inspektorat Ochrony Środowiska prezentuje trzydniowe prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem dla całej Polski oraz poszczególnych województw. Prognoza obliczana jest codziennie w siatce o rozdzielczości 5 km. Jako narzędzie obliczeniowe używany jest globalny model chemii troposfery GEM-AQ (Global Environmental Multiscale – Air Quality). Na podstawie stężeń jednogodzinnych obliczane są dla […]

Czytaj komunikat

MAPA AKUSTYCZNA

Co to są mapy akustyczne, po co się je robi oraz kto je wykonuje? Mapy akustyczne stanowią diagnozę graficzną oraz opisową stanu akustycznego danego obszaru. W postaci map i zestawień przedstawia rozkład poziomu dźwięku pochodzący od poszczególnych źródeł hałasu: transportu drogowego, kolejowego,  tramwajowego, lotnisk i przemysłu oraz liczbę ludności narażonej na oddziaływanie poszczególnych wartości dźwięku […]

Czytaj komunikat