Komunikaty

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2017/02/16

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, informuje iż na podstawie „Wytycznych dla wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska do określania ryzyka przekroczeń poziomów dopuszczalnych, docelowych lub alarmowych zanieczyszczeń w powietrzu oraz przekazywania informacji o stwierdzonym ryzyku przekroczenia lub przekroczeniu tych poziomów” oraz pomiarów wykonanych w dniu 15.02.2017 r. stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego substancji określanego […]


Analiza stężeń formaldehydu uzyskanych w latach 2012-2016 na wybranych stacjach pomiaru jakości powietrza województwa lubuskiego

- Aktualności, Informacja o jakości powietrza, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2017/02/10

Mając na uwadze zainteresowanie społeczeństwa Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadzi od 2012 roku pomiary wskaźnikowe (pomiary dobowe) formaldehydu w powietrzu na stacji monitoringu jakości powietrza w Żarach. W 2016 roku WIOŚ rozszerzył zakres pomiarowy o cykl pomiarów wskaźnikowych na stacjach pomiarowych w Zielonej Górze oraz w Smolarach Bytnickich. W niniejszym opracowaniu przedstawiono […]


Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych na obszarze województwa lubuskiego w 2015 r. z uwzględnieniem dziedziczenia ocen z lat 2010-2014

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Ocena jakości wód rzek, Rzeki - 2017/02/06

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w 2015 r., podobnie jak w latach 2010-2014, prowadził monitoring wód powierzchniowych zgodnie z zapisami: Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE (RDW), rozporządzenia Ministra Środowiska z 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. 2011 nr 258 poz. 1550) […]


W kierunku czystej i inteligentnej mobilności

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring - 2017/01/30

Na stronie Europejskiej Agencji Środowiska dostępna jest już polska wersja publikacji Sygnały EEA 2016 pt.: „W kierunku czystej i inteligentnej mobilności. Transport a środowisko w Europie”. Celem serii Sygnały jest przybliżenie najbardziej interesujących i aktualnych zagadnień ochrony środowiska poruszanych w debatach na temat polityki ekologicznej oraz nurtujących opinię publiczną. W Sygnałach 2016 w systemowy sposób przedstawiono […]


Jakość powietrza w Polsce w roku 2015 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2017/01/25

Na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska ukazała się publikacja pt.: „Jakość powietrza w Polsce w roku 2015 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. W opracowaniu przedstawiono ocenę stanu zanieczyszczenia powietrza w Polsce w 2015 roku na terenie aglomeracji i dużych miast oraz analizę zanieczyszczenia powietrza ozonem, pyłem PM10 i pyłem PM2.5 […]