Komunikaty

Ocena stanu jednolitych części wód rzecznych na obszarze woj. lubuskiego w latach 2010-2012

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Ocena jakości wód rzek, Rzeki - 2013/10/30

W latach 2010-2012 w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przebadanych zostało 104 jednolitych części wód rzecznych, w tym 55 naturalnych, 44 silnie zmienionych i 5 sztucznych. Badaniami objęto również 1 zbiornik zaporowy (zbiornik zaporowy Bledzew) położony na rzece Obrze, niebędący osobną jednolitą częścią wód. W ramach monitoringu diagnostycznego przebadano 16 jcw (w 17 ppk na rzekach […]


Stan środowiska w powiecie nowosolskim w 2012 r.

- Aktualności, Gminy i powiaty, Komunikaty, Monitoring - 2013/10/28

25 października 2013 r . na sesji Rady Powiatu Nowosolskiego została przedstawiona informacja o stanie środowiska w powiecie nowosolskim w 2012 r. na tle wyników badań kontrolnych i monitoringowych w województwie lubuskim. Informację zaprezentował  i na pytania radnych odpowiadał  Wojciech Konopczyński Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Pobierz dokument (pdf)


Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w Gorzowie Wlkp.

- Aktualności, Komunikaty - 2013/10/21

W związku z problemami w gospodarowaniu odpadami komunalnymi występującymi w sektorach II i III na terenie Związku Celowego Gmin MG-6, obejmującymi terytorium miasta Gorzowa Wlkp., informujemy, że odpady o kodzie 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne były dostarczane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Chruściku przez firmę TEW Gospodarowanie Odpadami Sp. […]


Informacja o kontrolach WIOŚ w Zielonej Górze z zakresu przestrzegania w gminach przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

- Aktualności, Komunikaty - 2013/10/11

Informacja o kontrolach WIOŚ w Zielonej Górze z zakresu przestrzegania w gminach przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze zakończył kontrolę 7 gmin oraz 4 związków międzygminnych zrzeszających łącznie 28 gmin, spośród 83 gmin województwa lubuskiego w ramach cyklu kontrolnego przestrzegania […]


Ocena stanu jednolitych części wód jeziornych na obszarze woj. lubuskiego w latach 2010-2012

- Aktualności, Jeziora, Klasyfikacja jezior, Komunikaty, Monitoring - 2013/10/07

Ocena stanu ekologicznego przeprowadzona została na podstawie rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 257, poz. 1545) wraz z uwzględnieniem projektu nowelizacji ww. rozporządzenia. Wstępna ocena została wykonana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, natomiast jej weryfikacja […]