Komunikaty

Prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2014/04/08

Podobnie jak w zeszłym roku, od 1 kwietnia na portalu „Jakość Powietrza” Główny Inspektorat Ochrony Środowiska prezentuje prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem dla całej Polski oraz poszczególnych województw. Na stronie www.powietrze.gios.gov.pl, prezentowane są trzydniowe prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem dla całej Polski oraz poszczególnych województw. Prognoza obliczana jest codziennie w siatce o rozdzielczości 5 km. Jako narzędzie […]


Działania w celu ochrony powietrza strefy lubuskiej

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2014/03/18

17 marca 2014 roku na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubuskiego zostały pozytywnie zaopiniowane projekty uchwał: w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej”  i w sprawie określenia „Planu działań krótkoterminowych dla strefy lubuskiej”. Opracowane Program i Plan są już  po konsultacjach społecznych oraz zaopiniowaniu przez właściwych prezydentów miast, burmistrzów, wójtów […]


Monitoring zanieczyszczenia powietrza – stała kontrola stężenia pyłu PM10

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2014/02/21

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadzi w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska wysokiej jakości pomiary zanieczyszczeń powietrza. Na terenie województwa lubuskiego działa Lubuska Sieć Monitoringu Zanieczyszczeń Powietrza, w ramach której na siedmiu stacjach wykonywane są pomiary stężeń zanieczyszczeń gazowych (tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek siarki, ozon, BTX) oraz zanieczyszczeń pyłowych (pył zawieszony PM2,5 i […]


Informacja o przekroczeniach i ryzyku przekroczeń poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu na terenie województwa lubuskiego w 2014 r.

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2014/02/20

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze zgodnie z art. 92 ust. 1 i 1d wraz z art. 93 oraz art. 94 ust 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm.) informuje, że na podstawie danych ze […]