Komunikaty

Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w Gorzowie Wlkp.

- Aktualności, Komunikaty - 2013/10/21

W związku z problemami w gospodarowaniu odpadami komunalnymi występującymi w sektorach II i III na terenie Związku Celowego Gmin MG-6, obejmującymi terytorium miasta Gorzowa Wlkp., informujemy, że odpady o kodzie 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne były dostarczane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Chruściku przez firmę TEW Gospodarowanie Odpadami Sp. […]


Informacja o kontrolach WIOŚ w Zielonej Górze z zakresu przestrzegania w gminach przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

- Aktualności, Komunikaty - 2013/10/11

Informacja o kontrolach WIOŚ w Zielonej Górze z zakresu przestrzegania w gminach przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze zakończył kontrolę 7 gmin oraz 4 związków międzygminnych zrzeszających łącznie 28 gmin, spośród 83 gmin województwa lubuskiego w ramach cyklu kontrolnego przestrzegania […]


Ocena stanu jednolitych części wód jeziornych na obszarze woj. lubuskiego w latach 2010-2012

- Aktualności, Jeziora, Klasyfikacja jezior, Komunikaty, Monitoring - 2013/10/07

Ocena stanu ekologicznego przeprowadzona została na podstawie rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 257, poz. 1545) wraz z uwzględnieniem projektu nowelizacji ww. rozporządzenia. Wstępna ocena została wykonana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, natomiast jej weryfikacja […]


Wyniki badań chemizmu opadów atmosferycznych w 2012 r.

- Aktualności, Chemizm opadów atmosferycznych, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2013/09/20

Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń zanieczyszczeń do podłoża. Niniejszy raport prezentuje wyniki badań dla obszaru województwa lubuskiego. Przedstawione dane obrazują stan jakości i ocenę stopnia zakwaszenia wód deszczowych w województwie lubuskim w 2012 roku oraz ilości deponowanych substancji wraz z opadami z podziałem na tereny poszczególnych powiatów. Obciążenie powierzchniowe obszaru województwa lubuskiego […]


Komunikat

- Aktualności, Komunikaty - 2013/08/05

   Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze informuje, że zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z póź. zm.) gminy posiadają uprawnienia i obowiązki kontroli przestrzegania i stosowania przepisów art. 9 u ustawy oraz nakładania na przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości […]