Komunikaty

Wyniki badań chemizmu opadów atmosferycznych w 2013 r.

- Aktualności, Chemizm opadów atmosferycznych, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2014/07/18

Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń do podłoża uruchomione zostały jako jedno z zadań podsystemu monitoringu jakości powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) w 1998 roku. Badania w pełnym cyklu rocznym przeprowadzono po raz pierwszy w 1999 roku. Celem tego monitoringu jest określanie w skali kraju rozkładu ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych z mokrym opadem do […]


Raport o jakości polsko-niemieckich wód granicznych w 2012 r.

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Opracowania o czystości wybranych rzek, Rzeki - 2014/07/18

Raport o stanie polsko-niemieckich wód granicznych od roku 2010 zawiera rozdział dotyczący oceny jakości wód polsko-niemieckich zgodnie z zaleceniami Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). W dniu 22 grudnia 2000 roku wraz z wejściem w życie Ramowej Dyrektywy Wodnej wprowadzono obszerne, nowe regulacje w obszarze ochrony wód i gospodarki wodnej w Europie. Wody powierzchniowe, łącznie z wodami […]


PIĘCIOLETNIA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (na podstawie badań imisji wykonanych w latach 2009 – 2013)

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Ocena jakości powietrza w woj. lubuskim, Powietrze - 2014/06/30

Na mocy art. 88 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) – na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu oceny jakości powietrza w poszczególnych strefach, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje przynajmniej co 5 lat klasyfikacji stref, odrębnie pod kątem każdej substancji, wyodrębniając […]


Przypominamy o obowiązku posiadania planu nawożenia

- Komunikaty - 2014/05/27

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przypomina, że zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 18 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2007, Nr 147, poz. 1033 z późn. zm.) podmiot, który prowadzi: a)      chów lub hodowlę drobiu w ilości powyżej 40 000 stanowisk, lub b)      […]