Komunikaty

Pamiętajmy o linii brzegowej

- Komunikaty - 2014/09/05

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przypomina, ze zgodnie z art. 27 ustawy Prawo wodne właściciel gruntu przyległego do powierzchniowych wód publicznych zobowiązany jest do umożliwienia przejścia wzdłuż linii brzegowej tych wód w pasie o szerokości nie mniejszym niż 1,5 m. Przepis ten jednoznacznie zabrania grodzenia nieruchomości do linii brzegowej wód , uniemożliwiającego swobodne […]


Monitoring pól elektromagnetycznych na terenie województwa lubuskiego w 2013 roku

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Pola elektromagnetyczne (PEM) - 2014/07/22

Od roku 2005 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadzi badania monitoringowe poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w środowisku. W tym czasie, na podstawie przeprowadzonych pomiarów, nie stwierdzono występowania natężeń pól elektromagnetycznych przekraczających poziom dopuszczalny. W 2013 roku badania poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzono w 45 punktach pomiarowych na obszarze województwa lubuskiego. Pomiarami objęto tereny miast […]


Wyniki badań chemizmu opadów atmosferycznych w 2013 r.

- Aktualności, Chemizm opadów atmosferycznych, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2014/07/18

Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń do podłoża uruchomione zostały jako jedno z zadań podsystemu monitoringu jakości powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) w 1998 roku. Badania w pełnym cyklu rocznym przeprowadzono po raz pierwszy w 1999 roku. Celem tego monitoringu jest określanie w skali kraju rozkładu ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych z mokrym opadem do […]


Raport o jakości polsko-niemieckich wód granicznych w 2012 r.

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Opracowania o czystości wybranych rzek, Rzeki - 2014/07/18

Raport o stanie polsko-niemieckich wód granicznych od roku 2010 zawiera rozdział dotyczący oceny jakości wód polsko-niemieckich zgodnie z zaleceniami Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). W dniu 22 grudnia 2000 roku wraz z wejściem w życie Ramowej Dyrektywy Wodnej wprowadzono obszerne, nowe regulacje w obszarze ochrony wód i gospodarki wodnej w Europie. Wody powierzchniowe, łącznie z wodami […]


PIĘCIOLETNIA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (na podstawie badań imisji wykonanych w latach 2009 – 2013)

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Ocena jakości powietrza w woj. lubuskim, Powietrze - 2014/06/30

Na mocy art. 88 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) – na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu oceny jakości powietrza w poszczególnych strefach, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje przynajmniej co 5 lat klasyfikacji stref, odrębnie pod kątem każdej substancji, wyodrębniając […]