Komunikaty

System monitoringu jakości powietrza

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze, WYNIKI I PROGNOZY - 2015/01/27

Na stronie „System monitoringu jakości powietrza” dostępne są dane dotyczące jakości powietrza zarówno aktualne jak i archiwalne, uzyskiwane w dwóch trybach: automatycznym oraz manualnym. Strona prezentuje również wyniki w postaci wykresów, tabel oraz na mapie, na której przedstawione są stacje z zaznaczeniem indeksu jakości powietrza. Zamieszczane są tam również aktualne informacje i komunikaty.


Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych na obszarze województwa lubuskiego badanych w 2013 r. z uwzględnieniem dziedziczenia ocen z lat 2010-2012

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Ocena jakości wód rzek, Rzeki - 2015/01/27

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w 2013 r., podobnie jak w latach 2010-2012, prowadził monitoring wód powierzchniowych zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE (RDW) i rozporządzenia Ministra Środowiska z 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. 2011 nr 258 poz. […]


Aneks nr 2 do „PROGRAMU PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO na lata 2013 – 2015”

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring - 2014/12/23

Główny Inspektor Ochrony Środowiska w dniu 15 grudnia 2014 r. zatwierdził Aneks nr 2 do „PROGRAMU PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO na lata 2013 – 2015”. Aktualizacja wojewódzkiego programu Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2013-2015 wynika z konieczności wprowadzenia zmian w sieci monitoringu jakości powietrza oraz korekty planowanego obszaru badań hałasu komunikacyjnego, w związku z […]


Monitoring pól elektromagnetycznych na terenie województwa lubuskiego w latach 2011-2013

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Pola elektromagnetyczne (PEM) - 2014/12/23

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska Państwowy Monitoring Środowiska obejmuje uzyskiwanie na podstawie badań monitoringowych informacji w zakresie pól elektromagnetycznych, a okresowe badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku prowadzi wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska planuje i prowadzi badania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu […]


Stan środowiska w powiecie wschowskim w 2013 r.

- Gminy i powiaty, Komunikaty, Monitoring - 2014/10/28

27 października 2014 r. przedstawiciele WIOŚ w Zielonej Górze: Małgorzata Szablowska – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Andrzej Uchman – Naczelnik Wydziału Inspekcji, Przemysław Susek – Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska oraz starszy inspektor w Wydziale Inspekcji Maksymilian Sibowski uczestniczyli w XL sesji Rady Powiatu Wschowskiego. Radnym i publiczności przedstawiono „Informację o stanie środowiska w powiecie wschowskim […]