Komunikaty

Stan środowiska w powiecie nowosolskim w 2013 r.

- Aktualności, Gminy i powiaty, Komunikaty, Monitoring - 2014/09/30

26 września 2014 r. na sesji powiatu nowosolskiego została przedstawiona informacja o stanie środowiska w powiecie nowosolskim w 2013 r. na tle wyników badań kontrolnych i monitoringowych w województwie lubuskim. Podczas spotkania zaprezentowano informację oraz odpowiadano na pytania radnych.  W obradach sesji wzięli udział Przemysław Susek Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska oraz Paweł Popko Główny Specjalista […]


Gospodarka odpadami – informacja nt. ważności decyzji

- Komunikaty - 2014/09/30

Ministerstwo Środowiska przypomina – 23 stycznia 2015 r. tracą ważność decyzje w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z  14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zgodnie z art. 232 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.), z 23 stycznia […]


Pomiary hałasu komunikacyjnego wykonane w 2013 roku

- Aktualności, Hałas, Komunikaty, Monitoring - 2014/09/12

Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (Poś, art. 117). W myśl tej ustawy badaniem monitoringowym należy objąć przede wszystkim miasta o liczbie mieszkańców mniejszej niż 100 tysięcy oraz drogi o regionalnym znaczeniu. W ramach monitoringu hałasu komunikacyjnego w roku 2013 przeprowadzono pomiary na terenie następujących miejscowości: Droszków, […]


Pamiętajmy o linii brzegowej

- Komunikaty - 2014/09/05

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przypomina, ze zgodnie z art. 27 ustawy Prawo wodne właściciel gruntu przyległego do powierzchniowych wód publicznych zobowiązany jest do umożliwienia przejścia wzdłuż linii brzegowej tych wód w pasie o szerokości nie mniejszym niż 1,5 m. Przepis ten jednoznacznie zabrania grodzenia nieruchomości do linii brzegowej wód , uniemożliwiającego swobodne […]


Monitoring pól elektromagnetycznych na terenie województwa lubuskiego w 2013 roku

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Pola elektromagnetyczne (PEM) - 2014/07/22

Od roku 2005 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze prowadzi badania monitoringowe poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w środowisku. W tym czasie, na podstawie przeprowadzonych pomiarów, nie stwierdzono występowania natężeń pól elektromagnetycznych przekraczających poziom dopuszczalny. W 2013 roku badania poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzono w 45 punktach pomiarowych na obszarze województwa lubuskiego. Pomiarami objęto tereny miast […]