Komunikaty

Ocena wód Jeziora Głębokiego koło Międzyrzecza na podstawie badań WIOŚ w latach 1993-2013

- Aktualności, Jeziora, Komunikaty, Monitoring - 2015/03/17

Jezioro Głębokie koło Międzyrzecza o kodzie PLLW10378 znajduje się w powiecie międzyrzeckim, gmina Międzyrzecz. Jezioro położone jest na obszarze bezodpływowym w dorzeczu dolnej Obry. Do roku 2006 jezioro było badane zgodnie z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska, który wówczas obejmował wszystkie jeziora o powierzchni powyżej 50 ha, odgrywających ważną rolę w zasobach wodnych kraju, jak również […]


Informacja dotycząca występujących w ostatnim czasie braków w prezentacji wyników pomiarów monitoringu powietrza na stronie internetowej WIOŚ

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring - 2015/02/18

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze informuje, iż w związku z obecnie przeprowadzaną modernizacją sieci pomiarowej monitoringu zanieczyszczeń powietrza oraz strony internetowej, na której prezentowane są wyniki, występują w ostatnim czasie z przyczyn od nas niezależnych przerwy oraz nieprawidłowości w prezentacji danych pomiarowych ze wszystkich automatycznych stacji pomiarów zanieczyszczeń powietrza w województwie lubuskim. Z […]


System EkoPrognoza.pl

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze, WYNIKI I PROGNOZY - 2015/02/18

Na stronie www.ekoprognoza.pl, prezentowane są trzydniowe prognozy zanieczyszczenia powietrza dla całej Polski. Celem systemu jest prognoza stężeń zanieczyszczeń nad Europą Środkową i Polską obliczana codziennie na kolejne 3 doby. Zakres prognozy obejmuje obliczanie stężeń dla czterech zanieczyszczeń gazowych (O3, SO2, NO2, CO) oraz dla pyłu PM10 i PM2.5, w kolejnych trzech dniach. Na podstawie stężeń […]


Informacja o przekroczeniach i ryzyku przekroczeń poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu na terenie województwa lubuskiego w 2015 r.

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2015/02/13

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze zgodnie z art. 92 ust. 1 i 1d wraz z art. 93 oraz art. 94 ust 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm.) informuje, że na podstawie danych ze […]


Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych na obszarze województwa lubuskiego badanych w 2013 r. z uwzględnieniem dziedziczenia ocen z lat 2010-2012

- Aktualności, Jeziora, Klasyfikacja jezior, Komunikaty, Monitoring - 2015/01/30

Na obszarze województwa lubuskiego w 2013 roku, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, przebadano i oceniono ogółem 20 jednolitych części wód jezior, w tym 19 naturalnych oraz 1 silnie zmienioną. Łączna powierzchnia badanych jezior wyniosła 2.070,2 ha, natomiast łączna objętość wód wyniosła 137.323,1 tys. m3. W omawianym okresie badania prowadzono w 20 punktach pomiarowo-kontrolnych oraz w […]