Komunikaty

Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych na obszarze województwa lubuskiego badanych w 2013 r. z uwzględnieniem dziedziczenia ocen z lat 2010-2012

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Ocena jakości wód rzek, Rzeki - 2015/01/27

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w 2013 r., podobnie jak w latach 2010-2012, prowadził monitoring wód powierzchniowych zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE (RDW) i rozporządzenia Ministra Środowiska z 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. 2011 nr 258 poz. […]


Aneks nr 2 do „PROGRAMU PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO na lata 2013 – 2015”

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring - 2014/12/23

Główny Inspektor Ochrony Środowiska w dniu 15 grudnia 2014 r. zatwierdził Aneks nr 2 do „PROGRAMU PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO na lata 2013 – 2015”. Aktualizacja wojewódzkiego programu Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2013-2015 wynika z konieczności wprowadzenia zmian w sieci monitoringu jakości powietrza oraz korekty planowanego obszaru badań hałasu komunikacyjnego, w związku z […]


Monitoring pól elektromagnetycznych na terenie województwa lubuskiego w latach 2011-2013

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Pola elektromagnetyczne (PEM) - 2014/12/23

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska Państwowy Monitoring Środowiska obejmuje uzyskiwanie na podstawie badań monitoringowych informacji w zakresie pól elektromagnetycznych, a okresowe badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku prowadzi wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska planuje i prowadzi badania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu […]


Stan środowiska w powiecie wschowskim w 2013 r.

- Gminy i powiaty, Komunikaty, Monitoring - 2014/10/28

27 października 2014 r. przedstawiciele WIOŚ w Zielonej Górze: Małgorzata Szablowska – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Andrzej Uchman – Naczelnik Wydziału Inspekcji, Przemysław Susek – Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska oraz starszy inspektor w Wydziale Inspekcji Maksymilian Sibowski uczestniczyli w XL sesji Rady Powiatu Wschowskiego. Radnym i publiczności przedstawiono „Informację o stanie środowiska w powiecie wschowskim […]


Ocena jakości wód podziemnych woj. lubuskiego w 2013 r.

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Wody podziemne - 2014/10/21

MONITORING JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Rok badań: 2013 W 2013 roku badania jakości wód podziemnych prowadzone były w ramach monitoringu operacyjnego, który realizowany jest w celu ustalenia stanu chemicznego wszystkich jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) uznanych za zagrożone niespełnieniem określonych dla nich celów środowiskowych oraz w celu ustalenia obecności znaczących i utrzymujących się tendencji […]