Badania i ocena jakości polsko-niemieckich wód granicznych w 2003 roku

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Opracowania o czystości wybranych rzek, Rzeki - 2004-06-09

Zgodnie z ustaleniami dwustronnymi przyjęto, że podstawą oceny jakości wód w 2003 roku będą wyniki badań oraz ich wartości charakterystyczne, tj. minimalne, medialne, średnie i maksymalne, jak również wartości statystyczne, odpowiadające percentylom: 10, 50 i 90. Do oceny jakości wód zastosowano normy dopuszczalnych stężeń z trzech podstawowych dyrektyw Unii Europejskiej, tj:
– dla wód stanowiących źródło wody do picia (dyrektywa 75/440/EEC),
– dla wód przeznaczonych do kąpieli (dyrektywa 76/160/EEC),
– dla wód stanowiących środowisko bytowania ryb (dyrektywa 78/659/EEC).
Do porównania wyników badań z dopuszczalnymi normami stosuje się wartości określone dla percentyla 90 (p90). Wyniki badań oraz obliczone wartości charakterystyczne i statystyczne  zamieszczono w załączniku, stanowiącym odrębną część opracowania. Charakterystyki stanu zanieczyszczenia badanych rzek obejmują krótkie omówienie zmienności poszczególnych parametrów jakości ze wskazaniem grup zanieczyszczeń, do jakich są zaliczane. Na opracowanych wykresach zilustrowano zmienność wartości odpowiadających percentylowi 10 oraz 90 dla wybranych parametrów jakości, w każdej z grup zanieczyszczeń. Oceny jakości wód opracowano zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, a wyniki podano w odniesieniu do poszczególnych ocen wskaźników
zanieczyszczeń. Zamieszczono również ocenę ogólną dla każdej dyrektywy.

Ze względów technicznych rozmieszczenie punktów pomiarowo-kontrolnych na rzekach granicznych po stronie polskiej (prawej) różni się od strony niemieckiej (lewej). Podano nazwy i lokalizacje punktów monitoringu granicznego rzeki Nysy Łużyckiej, oraz zestawiono nazwy punktów pomiarowo-kontrolnych Odry i Odry Zachodniej.

Ze względu na zróżnicowane wymagania programów badawczych wód rzecznych, programy badań realizowane w obu krajach nie są jednolite. Różnice dotyczą zarówno oznaczanych parametrów jakości wód jak i częstotliwości wykonywania badań. Aby umożliwić porównania zakresu prowadzonych badań zestawiono wszystkie parametry badane obowiązkowo (O) oraz  nieobowiązkowo (N) w polsko-niemieckim monitoringu wód granicznych.


Pobierz dokument:

  1. Badania i ocena jakości polsko-niemieckich wód granicznych w 2003 roku
udostpnij