Awaria oczyszczalni ścieków w Kożuchowie

- Inspekcja - 2015-08-06

5 sierpnia 2015 r. o godz. 19:30 przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadzili czynności kontrolne na terenie oczyszczalni ścieków w Podbrzeziu Dolnym, gmina Kożuchów, w związku z otrzymanym zgłoszeniem telefonicznym z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowej Soli. Zgłoszenie dotyczyło odprowadzania przez instalację ścieków o niewystarczającym stopniu oczyszczenia do rzeczki Kożuszna. Inspektorzy zostali poinformowani, że oczyszczalnia przechodzi obecnie prace modernizacyjne i wszystkie urządzenia są wyłączone z eksploatacji. Ścieki dopływające do oczyszczalni kierowane są do kolektora zewnętrznego omijającego urządzenia oczyszczające (tzw. bajpas) i wprowadzane są do rzeki Kożuszna. Pobrane zostały dwie próby do badań laboratoryjnych.

6 sierpnia 2015 r. kontynuowano czynności kontrolne. Ustalono, że Starosta Nowosolski decyzją z dnia 2 lipca 2015 r. znak: BŚ.6341.27.2015.MG udzielił Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, uwzględniające pracę oczyszczalni ścieków w Podbrzeziu Dolnym w przypadku jej rozruchu, zatrzymania działalności. Jednym z warunków ustalonych w ww. decyzji jest obowiązek powiadomienia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Inspektoratu Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Nowej Soli oraz Starostwa Powiatowego w Nowej Soli o każdym planowanym wyłączeniu co najmniej na 5 dni przed koniecznością wyłączenia, natomiast w przypadku awarii, Spółka powinna powiadomić ww. instytucje niezwłocznie.

Stwierdzono, że rozpoczęto remont komory nitryfikacji, która została wyłączona z eksploatacji w dniu 27 lipca 2015 r. O fakcie tym Spółka powiadomiła pismem z dnia 8 lipca 2015 r., czyli z zachowaniem wymaganego terminu. Natomiast w dniu 4 sierpnia 2015 r. awarii uległ osadnik wtórny, o czym żadna z ww. instytucji nie została powiadomiona. Aktualnie trwa czyszczenie osadnika wtórnego w celu jego remontu.

Na dzień 7 sierpnia 2015 roku Starostwa Nowosolski zwołał spotkanie w wyżej opisywanej sprawie. W spotkaniu weźmie udział przedstawiciel WIOŚ w Zielonej Górze.

udostpnij