Przemysław Susek

Jakość powietrza w Polsce w roku 2015 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2017/01/25

Na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska ukazała się publikacja pt.: „Jakość powietrza w Polsce w roku 2015 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. W opracowaniu przedstawiono ocenę stanu zanieczyszczenia powietrza w Polsce w 2015 roku na terenie aglomeracji i dużych miast oraz analizę zanieczyszczenia powietrza ozonem, pyłem PM10 i pyłem PM2.5 […]

Zanieczyszczenie powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA)

- Aktualności, Informacja o jakości powietrza, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2017/01/07

Na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska została opracowana informacja, w której przedstawiono roczną ocenę stanu zanieczyszczenia powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) na stacjach tła miejskiego w Polsce. W opracowaniu uwzględniono stężenia następujących WWA: benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren i dibenzo(a,h)antracen i benzo(a)piren. Informację opracowano na podstawie wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, przekazywanych przez wojewódzkie […]

Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2013-2015

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring - 2016/11/25

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przygotował i opublikował raport „Stan środowiska w województwie lubuskim w latach 2013-2015”. Pozycja ta jest jednym z najważniejszych opracowań przygotowywanych cyklicznie przez WIOŚ, które ma na celu przedstawienie najbardziej istotnych informacji o stanie środowiska w naszym regionie. Raport kompleksowo ocenia stan środowiska skupiając się na opisie i ocenie jakości powietrza, […]

Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych na obszarze województwa lubuskiego badanych w 2015 r. z uwzględnieniem dziedziczenia ocen z lat 2010-2014

- Aktualności, Jeziora, Klasyfikacja jezior, Komunikaty, Monitoring - 2016/11/23

Na obszarze województwa lubuskiego w 2015 roku, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, przebadano i oceniono ogółem 21 jednolitych części wód jezior, w tym 19 naturalnych oraz 2 silnie zmienione. Biorąc pod uwagę cały okres 2010-2015 na obszarze województwa lubuskiego zbadano i oceniono ogółem 56 jednolitych części wód jezior, w tym 52 naturalne i 4 silnie zmienione. […]