Przemysław Susek

Ocena stanu akustycznego środowiska na terenie województwa lubuskiego w roku 2018

- Hałas, Monitoring - 2019-09-17

Ochrona przed hałasem polegała na utrzymaniu poziomu hałasu poniżej poziomów dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach oraz zmniejszeniu poziomu hałasu co najmniej do obowiązujących poziomów dopuszczalnych, gdy nie był on dotrzymany. Zgodnie z art. 119 ust. 1 Poś dla terenów, na których poziom hałasu przekraczał poziom dopuszczalny, należało utworzyć program ochrony środowiska przed hałasem, […]

Wyniki badań chemizmu opadów atmosferycznych w 2018 r.

- Chemizm opadów atmosferycznych, Monitoring, Powietrze - 2019-09-17

Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń do podłoża został uruchomiony w 1998 roku jako jedno z zadań podsystemu monitoringu jakości powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Badania w pełnym cyklu rocznym przeprowadzono po raz pierwszy w 1999 roku. Celem tego monitoringu było określanie w skali kraju rozkładu ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych z mokrym opadem do […]

OCENA POZIOMU PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANA NA PODSTAWIE WYNIKÓW POMIARÓW UZYSKANYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2018 ROKU

- Monitoring, Pola elektromagnetyczne (PEM) - 2019-08-17

Podstawowym założeniem monitoringu pól elektromagnetycznych (PEM) jest śledzenie poziomów sztucznie wytworzonych pól elektromagnetycznych w środowisku w odniesieniu do wartości poziomów dopuszczalnych określonych dla miejsc dostępnych dla ludności. Główne regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska przed PEM zawiera ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 799 z póź. […]

Pięcioletnia ocena jakości powietrza w województwie lubuskim. Raport wojewódzki za lata 2014-2018

- Monitoring, Ocena jakości powietrza w woj. lubuskim, Powietrze - 2019-06-30

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396 z późn. zm.), Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wykonał pięcioletnią ocenę jakości powietrza za lata 2014-2018 na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu oceny jakości powietrza wymaganej na mocy art. 89 ww. ustawy. Informacje […]

Ocena jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych i jeziornych w województwie lubuskim za rok 2018

- Jeziora, Klasyfikacja jezior, Monitoring, Ocena jakości wód rzek, Rzeki - 2019-05-22

Monitoring jakości wód jest jednym z podsystemów państwowego monitoringu środowiska prowadzonego przez Inspekcję Ochrony Środowiska. Celem jego funkcjonowania jest, na podstawie art. 26 ustawy – Prawo ochrony środowiska, uzyskiwanie informacji i danych dotyczących jakości wód. Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych w ramach państwowego monitoringu środowiska (pmś) wynika z art. 349 ustawy z dnia 20 […]