Przemysław Susek

Rozbudowa sieci monitoringu jakości powietrza

- Monitoring, Powietrze - 2019/11/28

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska realizując założenia zawarte w Programie Państwowego Monitoringu Środowiska sukcesywnie rozwija Lubuską Sieć Monitoringu Jakości Powietrza. Z końcem 2019 roku zakończył się roczny cykl pomiarowy przeprowadzony przy użyciu mobilnej stacji monitoringu powietrza, która realizowała badania w Nowej Soli na terenie Szkoły Podstawowej nr 6, przy ul. Tadeusza Kościuszki. Wyniki z tych badań […]

Nowe zakresy stężeń Indeksu Jakości Powietrza

- Monitoring, Powietrze - 2019/10/14

W związku z opublikowaniem w dniu 10 października 2019 r. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2019 poz. 1931) wprowadzono zmiany do Indeksu Jakości Powietrza. Zakresy stężeń służące do określenia wartości Indeksu zestawiono w tabelach poniżej: – wartości Indeksu dla stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego […]

Ocena stanu akustycznego środowiska na terenie województwa lubuskiego w roku 2018

- Hałas, Monitoring - 2019/09/17

Ochrona przed hałasem polegała na utrzymaniu poziomu hałasu poniżej poziomów dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach oraz zmniejszeniu poziomu hałasu co najmniej do obowiązujących poziomów dopuszczalnych, gdy nie był on dotrzymany. Zgodnie z art. 119 ust. 1 Poś dla terenów, na których poziom hałasu przekraczał poziom dopuszczalny, należało utworzyć program ochrony środowiska przed hałasem, […]

Wyniki badań chemizmu opadów atmosferycznych w 2018 r.

- Chemizm opadów atmosferycznych, Monitoring, Powietrze - 2019/09/17

Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń do podłoża został uruchomiony w 1998 roku jako jedno z zadań podsystemu monitoringu jakości powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Badania w pełnym cyklu rocznym przeprowadzono po raz pierwszy w 1999 roku. Celem tego monitoringu było określanie w skali kraju rozkładu ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych z mokrym opadem do […]

OCENA POZIOMU PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANA NA PODSTAWIE WYNIKÓW POMIARÓW UZYSKANYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2018 ROKU

- Monitoring, Pola elektromagnetyczne (PEM) - 2019/08/17

Podstawowym założeniem monitoringu pól elektromagnetycznych (PEM) jest śledzenie poziomów sztucznie wytworzonych pól elektromagnetycznych w środowisku w odniesieniu do wartości poziomów dopuszczalnych określonych dla miejsc dostępnych dla ludności. Główne regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska przed PEM zawiera ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 799 z póź. […]