Przemysław Susek

ANALIZA STĘŻEŃ FORMALDEHYDU UZYSKANYCH W LATACH 2012-2019 NA WYBRANYCH STACJACH POMIARU JAKOŚCI POWIETRZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

- Informacja o jakości powietrza, Monitoring, Powietrze - 2020/02/01

Mając na uwadze zainteresowanie społeczne od 2012 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze rozpoczął pomiary wskaźnikowe (pomiary dobowe) formaldehydu w powietrzu na stacji monitoringu jakości powietrza w Żarach. Badania kontynuowane były również w 2019 r. Dodatkowo jedynie w 2016 roku został rozszerzony zakres pomiarowy o cykl pomiarów wskaźnikowych na stacjach pomiarowych w Zielonej […]

Rozbudowa sieci monitoringu jakości powietrza

- Monitoring, Powietrze - 2019/11/28

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska realizując założenia zawarte w Programie Państwowego Monitoringu Środowiska sukcesywnie rozwija Lubuską Sieć Monitoringu Jakości Powietrza. Z końcem 2019 roku zakończył się roczny cykl pomiarowy przeprowadzony przy użyciu mobilnej stacji monitoringu powietrza, która realizowała badania w Nowej Soli na terenie Szkoły Podstawowej nr 6, przy ul. Tadeusza Kościuszki. Wyniki z tych badań […]

Nowe zakresy stężeń Indeksu Jakości Powietrza

- Monitoring, Powietrze - 2019/10/14

W związku z opublikowaniem w dniu 10 października 2019 r. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2019 poz. 1931) wprowadzono zmiany do Indeksu Jakości Powietrza. Zakresy stężeń służące do określenia wartości Indeksu zestawiono w tabelach poniżej: – wartości Indeksu dla stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego […]

Ocena stanu akustycznego środowiska na terenie województwa lubuskiego w roku 2018

- Hałas, Monitoring - 2019/09/17

Ochrona przed hałasem polegała na utrzymaniu poziomu hałasu poniżej poziomów dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach oraz zmniejszeniu poziomu hałasu co najmniej do obowiązujących poziomów dopuszczalnych, gdy nie był on dotrzymany. Zgodnie z art. 119 ust. 1 Poś dla terenów, na których poziom hałasu przekraczał poziom dopuszczalny, należało utworzyć program ochrony środowiska przed hałasem, […]

Wyniki badań chemizmu opadów atmosferycznych w 2018 r.

- Chemizm opadów atmosferycznych, Monitoring, Powietrze - 2019/09/17

Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń do podłoża został uruchomiony w 1998 roku jako jedno z zadań podsystemu monitoringu jakości powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Badania w pełnym cyklu rocznym przeprowadzono po raz pierwszy w 1999 roku. Celem tego monitoringu było określanie w skali kraju rozkładu ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych z mokrym opadem do […]