Audit w nadzorze w Laboratorium Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wlkp.

- Aktualności - 2013-04-18

W dniach 10-11 kwietnia 2013 roku  w Laboratorium Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wlkp. odbył się planowany audit w nadzorze wraz z rozszerzeniem zakresu akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji.

Celem oceny była:

  • ocena utrzymania i doskonalenia kompetencji akredytowanego Laboratorium w obszarze wykonywanych badań objętych Zakresem Akredytacji Nr AB 127 zgłoszonych do rozszerzenia zakresu w odniesieniu do aktualnych wymagań akredytacyjnych,
  • ocena działań podjętych przez akredytowany Laboratorium w wyniku ustaleń z poprzedniej oceny PCA oraz ocena jego skuteczności,
  • ocena wywiązywania się akredytowanego Laboratorium ze zobowiązań wynikających z kontraktu Nr AB 127 (stosowanie symbolu akredytacji PCA, informowanie o zmianach, powoływanie się na akredytację).

W trakcie auditu obserwowano wykonywanie pomiarów hałasu w środowisku ogólnym (obserwacje w terenie), pobierania próbek wody do badań fizykochemicznych (obserwacje w terenie) oraz wykonywanie badań chemicznych, fizykochemicznych, sensorycznych wody i ścieków (obserwacje w siedzibie Laboratorium).

Na spotkaniu zamykającym auditor wiodący potwierdził utrzymanie kompetencji  Laboratorium akredytowanego w obszarze wykonywanych badań objętych Zakresem Akredytacji Nr AB 127.

Jednocześnie  uzgodniony i potwierdzony został rozszerzony zakres o oznaczanie wapnia w wodzie i ściekach oraz oznaczanie CHZT metodą dwuchromianową w wodzie i ściekach.

Auditorzy pozytywnie ocenili zaangażowanie i kompetencje personelu laboratorium. Z dużym uznaniem wyrażano się o organizacji pracy  i systemie zarządzania Laboratorium.

DSCF6757

udostpnij