Propozycja WIOŚ – wywiezienie hałdy odpadów ropopochodnych z Nowej Soli kosztuje 4,4 mln zł

- Aktualności - 2014-01-29

4,4 mln złotych kosztować może wywiezienie hałdy odpadów ropopochodnych z Nowej Soli – informuje Małgorzata Szablowska, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. To efekt poszukiwania koncepcji zlikwidowania bezpośredniego zagrożenia środowiska i zdrowia mieszkańców Nowej Soli, która powstała w wyniku konsultacji WIOŚ z Zakładem Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wielkopolskim. Propozycja WIOŚ umożliwiająca rozwiązanie wieloletniego problemu została przedstawiona dziś nowosolskiemu staroście.

Małgorzata Szablowska, Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, na spotkaniu z zarządem powiatu nowosolskiego przekazała 29.01.2014 r. staroście nowosolskiemu Józefowi Suszyńskiemu „Studium możliwościowe utylizacji/unieszkodliwienia hałdy odpadów kwaśnych smół na terenie zakładowym Dozametu w Nowej Soli”, wraz kosztorysem likwidacji hałdy odpadów ropopochodnych zmagazynowanych na terenie miasta.

Dokument zawiera konsultowaną przez WIOŚ od września 2013 roku z Zakładem Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wielkopolskim propozycję wywiezienia hałdy na składowisko odpadów niebezpiecznych w Chruściku. Opracowanie przedstawia wariant najbardziej optymalnego i najkorzystniejszego ekonomicznie rozwiązania problemu odpadów niebezpiecznych pozostawionych w centrum Nowej Soli przez firmę Pol-Eko-Tech.

Według przedstawionej propozycji likwidacja hałdy przebiegać może w etapach. Pierwszy – obejmować ma transport ok. 37 tysięcy ton odpadów kwaśnych smół na kwaterę ZUO. Szacowany łączny koszt przedsięwzięcia wynosi ok. 4,4 mln zł. Transport odpadów odbywać się może poprzez użycie samochodów ciężarowych i będzie wymagał 2200 kursów pojazdów o ładowności 25 ton. Operacja realizowana w okresie zimowym, co wymuszają własności fizykochemiczne hałdy, miałaby trwać ok 3,5 miesiąca. W ten sposób zlikwidowane zostanie bezpośrednie zagrożenie środowiska i zdrowia mieszkańców Nowej Soli.

Kolejny etap działań obejmuje utylizacje odpadów, co szacowane jest na 22 mln zł przy uwzględnieniu najtańszego i najkorzystniejszego logistycznie procesu likwidacji odpadów poprzez termiczne unieszkodliwienie w instalacji Zakładu Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wielkopolskim. Kwota ta znacząco odbiega od wariantu kosztów przedstawianego przez starostwo powiatowe w Nowej Soli sięgającego 80 mln zł.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie jest zobowiązany ustawą do działań, które spowodują fizyczne usunięcie odpadów niebezpiecznych z Nowej Soli. Niemniej rozumiejąc zagrożenie dla środowiska i zdrowia mieszkańców, WIOŚ wykonał liczne działania wykraczające poza jego kompetencje, a zmierzające do realnej pomocy w skutecznym rozwiązaniu wieloletniego problemu.

Konsultacje projektu rozwiązania problemu hałdy odpadów na terenie „Dozametu” prowadzone przez WIOŚ z ZUO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim wynikały z potrzeby podjęcia pilnych i zdecydowanych działań zmierzających do jak najszybszego usunięcia odpadów oraz z konsekwentnego stanowiska Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska uznającego, że priorytetem działań naprawczych w sprawie hałdy jest jak najszybsze usunięcie odpadów zagrażających środowisku naturalnemu z miejsca nieprzeznaczonego na ich magazynowanie.

WIOŚ przedkładając informację o proponowanym rozwiązaniu pozostawia staroście nowosolskiemu decyzję o podęciu, bądź nie, dalszych starań o pozyskanie środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedstawionego projektu wywiezienia hałdy w ramach krajowego programu likwidacji bomb ekologicznych. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Zielonej Górze deklaruje dalszą współpracę w działaniach zmierzających do usunięcia hałdy z terenu miasta.

Na spotkaniu ze starostą ustalono również, że podjęte będą rozmowy z wojewodą lubuskim w celu ustalenia możliwych dróg prawnych zmierzających do realizacji przedstawionej dziś koncepcji.

udostpnij